Skip to main content

Sr Accountant

Req # JR - 037602 Location Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Job Category Finance Date posted 04/14/2021

This is where you save and sustain lives

At Baxter, we are deeply connected by our mission. No matter your role at Baxter, your work makes a positive impact on people around the world. You'll feel a sense of purpose throughout the organization, as we know our work improves outcomes for millions of patients.

Baxter's products and therapies are found in almost every hospital worldwide, in clinics and in the home. For over 85 years, we have pioneered significant medical innovations that transform healthcare.

Together, we create a place where we are happy, successful and inspire each other. This is where you can do your best work.

Join us at the intersection of saving and sustaining lives—where your purpose accelerates our mission.

General Accoutant cum Chief Accountant, responsible for accounting related to Tax, Sales & Account Receivable, Inventory & COGS, General Accounting, VAS Financial Statement report (Legal Entity), support Finance Manager on Planning & Other reporting tasks. Ensures proper accounting treatment and internal controls are in place for business processes.

Essential Duties and Responsibilities 

Nhiệm vụtrách nhiệm cụ thể 

Function: Tax

Chức năng: Thuế

 • Responsible for all kinds of Tax (CIT, VAT, PIT, WHT,…) and report for local tax related to tax, provide supporting to other tax related reports to third party

 • Chịu trách nhiệm về các loại thuế nói chung (Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị giá tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu,…) báo cáo thuế địa phương liên quan đến thuế, cung cấp sự hỗ trợ cho các báo cáo cho bên thứ ba .

 • Prepare and submit monthly, quarterly and yearly tax declaration, tax reports compliant with government.

 • Chuẩn bị và nộp báo cáo, tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định của nhà nước

Function: Sales & Account Receivable

Chức năng: Doanh thu và Khoản phải thu

 • Perform day to day financial transactions including verifying, posting and recording sales and accounts receivable data

 • Thực hiện các giao dịch tài chính hàng ngày bao gồm xác minh, ghi sổ cái và ghi nhận các dữ liệu về doanh thu và khoản phải thu.

 • Maintain and control the Pricing list to ensure correct price applied for distributor/customers

 • Duy trì và kiểm soát danh sách giá bán để đảm bảo việc áp dụng đúng giá cho nhà phân phối/khách hàng

 • Prepare monthly sales report and adjustment compliant with VAS and Global policy

 • Lập báo cáo doanh thu và các khoản điều chỉnh, tuân thủ theo quy định của VAS và của Tập đoàn.

 • Processing Claims – Check and verify the validity of staff claims

 • Xử lý khiếu nại - Kiểm tra và xác minh tính hợp lệ của khiếu nại của nhân viên

 • Perform the month end close of sales and trade receivable

 • Thực hiện kết toán cuối tháng của doanh thu và các khoản phải thu.

 • Review AR aging and follow up with aged open items

 • Xem xét kỳ hạn các khoản phải thu và theo dõi các bút toán tới hạn

 • Review open sales order report and follow up with sales order requesters

 • Xem xét các báo cáo đơn đặt hàng còn tồn đọng và làm việc với người yêu cầu để xử lý đơn đặt hàng đang tồn đọng.

 • Adhere to, and assist in the documentation of, the Company’s internal control policies and procedures.

 • Tuân thủ và hỗ trợ các chứng từ chính sách và quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty.

 • Ensure timely and accurate sales recognition

 • Đảm bảo ghi nhận doanh thu chính xác và đúng niên độ

 • Work closely with distributors, sub-distributor to review, reconcile their monthly reports.

 • Làm việc chặt chẽ với các nhà phân phối, nhà phân phối phụ để kiểm tra, đối chiếu báo cáo hàng tháng của họ.

 • Issue Credit/Debit note, Invoice to Distributor/Customers

 • Xuất Giấy báo nợ, giấy báo có, hóa đơn cho các nhà phân phối, khách hàng

Function: Inventory

Chức năng: Hàng tồn kho

 • Create and manage master data of product code, inventory, cost & selling price in JDE system as global’s procedure

 • Tạo ra và quản lý dữ liệu chính về mã sản phẩm, hàng tồn kho, giá thành và giá bán trên hệ thống JDE theo quy trình của tập đoàn

 • Ensure all inventory and COGS transaction are recorded in system accurately  and completely

 • Đảm bảo tất cả các nghiệp vụ về hàng tồn kho và giá vốn hàng bán được ghi nhận trên hệ thống một cách chính xác và đầy đủ

 • Make provision of inventory and MJE under global’s policy

 • Lập dự phòng hàng tồn kho và các bút toán liên quan theo quy định của tập đoàn

Function: General Accountant cum Chief Accountant

Chức năng: Kế toán tổng hợp kiêm Kế toán trưởng

 • Create and update master data maintenance

 • Tạo ra và cập nhật duy trì dữ liệu chính

 • Perform all Journal Entry operational day to day activities and ensure accounts are up to date at all times

 • Thực hiện các hoạt động hàng ngày về, đảm bảo các tài khoản được cập nhật mọi lúc.

 • Prepare and make appropriate monthly accrual, provision and handling bad debts for company.

 • Chuẩn bị và lập các bút toán trích trước, trích lập dự phòng, quản lý nợ khó đòi.

 • Prepare and submit corporate and VAS financial accounting report

 • Chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính và báo cáo tài chính theo quy định nhà nước

 • Responsible for preparing VAS financial statement in the timely and accurate manner

 • Chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tài chính theo quy định một cách đúng hạn và chính xác.

 • Ensure integrity of the financial information in the accounting system - Investigate, reconcile and resolve accounting discrepancies and irregularities

 • Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin tài chính trong hệ thống kế toán - Điều tra, đối chiếu và giải quyết các sai lệch và bất thường về kế toán

 • Ensure compliance with accounting standards, internal controls, statutory filing requirements and reporting in line with the company's policies and procedures.

 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán, kiểm soát nội bộ, yêu cầu nộp báo cáo theo luật định và báo cáo theo chính sách và quy trình của công ty

Finance & Other Tasks

 • Support Finance Manager on financial planning & management reporting

 • Hỗ trợ Quản lý tài chính trong việc lập kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính

 • To perform other ad-hoc tasks or projects as may be assigned from time to time.

 • Thực hiện nhiệm vụ hoặc dự án đặc biệt có thể được chỉ định ở một thời điểm cụ thể.

 • To liaise with auditors, bankers, tax agents and other relevant authorities

 • Liên lạc với kiểm toán viên, nhân viên ngân hàng, đại lý thuế và các cơ quan hữu quan khác.

Qualifications

Yêu cầu về năng lực

 • Degree of Chief Accountant and have 7-10 years in accounting

 • Bằng Kế toán trưởng và có kinh nghiệm 7-10 năm trong lĩnh vực kế toán

 • Demonstration of key finance competencies and qualifications

 • Có năng lực và phẩm chất liên quan đến tài chính

 • Several years of experience in the industrial business / area

 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực/ngành phụ trách

 • Ability to navigate and assimilate in a multinational environment

 • Khả năng và thích ứng trong môi trường đa quốc gia.

 • Collaborate with other stakeholders (in and out of country), e.g. government bodies, tax authorities, custom, auditor, project leader, …

 • Làm việc hợp tác với các bên liên quan (trong và ngoài nước): ví dụ, tổ chức chính phủ, thuế, hải quan, kiểm toán, trưởng dự án….

Education and/or Experience

Học vấn và/hoặc Kinh nghiệm 

 • Accounting and Reporting Integrity

 • Tính liêm chính về Báo cáo và Kế toán

 • Good command of English

 • Thành thạo tiếng Anh

 • Good Communication Skills

 • Kỹ năng giao tiếp tốt

 • Demonstrates outstanding professional know-how

 • Có kiến thức chuyên môn khá

 • IT related skills (e.g. MS word, Excel, PowerPoint, …)

 • Có các kỹ năng liên quan đến CNTT (chẳng hạn như Word, Excel, PowerPoint…)

#LI-SN1

Reasonable Accommodations

Baxter is committed to working with and providing reasonable accommodations to individuals with disabilities. If, because of a medical condition or disability, you need a reasonable accommodation for any part of the application or interview process, please send an e-mail to Americas_TTA@baxter.com and let us know the nature of your request along with your contact information.

Join Our Talent Community

This website is owned and operated by Baxter Healthcare Corporation [One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015-4625] ("Baxter") acting as data controller for itself and on behalf of all of its affiliates and subsidiaries. By clicking on the “Subscribe” button I declare that I have read the Privacy Policy and consent to Baxter processing my personal data for the purposes of joining the Baxter Talent Community: to provide me via email with job offers in the area of my interests and to provide me information about Baxter. I am aware that I have the right to withdraw my consent by clicking the “Unsubscribe” option in the emails I receive from Baxter.

Select InterestsSelect a job category from the list of options. Search for a location and select one from the list of suggestions. Finally, click “Add” to create your job alert.

  You have not recently viewed any jobs.

  You have not saved any jobs.